Учебни дисциплини

етикаПрофесионална етика и комуникативни умения

Учебният предмет е уникален за българското образование и е разработен за нуждите на обучението в Гимназия по охрана и сигурност. Основната цел на обучението по учебната дисциплина ,,Професионална етика и комуникативни умения” са учениците да бъдат запознати с основите на етиката и етичните норми на общуване между хората; да се развият и усъвършенстват комуникативната им компетентност и комуникативните им умения.

правоПраво – наказателно право, наказателен процес, полицейско право, административно право, фирмено право

Усвояването на съдържанието на учебния материал способства за формиране на правна култура и правосъзнание у обучаемите, изгражда у тях респект към закона в поведението, в бита и при упражняване на професията. Обучаваните получават необходимия минимум от правни знания, свързани с обучението по професията.

По време на обучението учениците усвояват правната уредба на охранителната дейност, както и дейностите свързани с общоопасни средства.

оръжиезнаниеОръжезнание

Учебният предмет подготвя учениците за боравене с огнестрелно оръжие и е пряко свързан с учебното съдържание на предмета „Стрелкова подготовка”.

Учебната програма предвижда в курса на обучение учениците да придобият не само знания, но умения и навици за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

Изучава се и история на оръжието.

 

стрелкова подготовкаСтрелкова подготовка

По време на обучението учениците усвояват основните правила и техника за стрелба с различни видове оръжие, знания и умения за формиране на навици за инстинктивна стрелба, както и елементите на прецизната и бързата стрелба.

Учениците получават необходимите знания за психологията на престрелката, както и възможността да осъществяват необходимите междупредметни връзки със Специална психология и Основи на правото.

бойни и приложни техникиБойни приложни техники

Предвидените раздели и теми осигуряват запознаване с историята на бойните изкуства. Освен изучаването на техниките и методите за развитие и усъвършенстване, учениците придобиват физическа култура и знания за биохимичните, анатомични и философски аспекти на бойните изкуства.

Програмите по бойни приложни техники осигуряват на учениците умения да прилагат прийомите и способите на противодействие и самозащита.

 

лична защитаЛична защита

Съдържанието на учебния предмет дава голяма възможност за придобиване на знания и умения за изграждане на стратегии за снижаване на риска и за изграждане на система от знания и умения за разпознаване на заплахи за личността и за адекватни действия при попадане в опасност.

Целта на програмата е да повиши в значителна степен готовността за реакция в условията на заплаха в градски условия и да намали риска от посегателства върху личността.

 

индивудална и екипна тактическа подготовкаИндивидуална и екипна тактическа подготовка

Съдържанието на учебния предмет дава възможности за получаване на знания и придобиване на умения, необходими за упражняване на всички специалности от професията и е основен елемент, формиращ профила на професията.

Програмата осигурява интегриране на правните, психологически, организационни и стрелкови изисквания, съобразно конкретната ситуация.

Осигуряват се знания и умения за връзка между инидивидуаланите и екипни тактически действия.

 

фирмена сигурностФирмена сигурност

Включените в програмата раздели и теми дават на учениците необходимите знания по фирмена сигурност – като специфичен вид структурна и управленска организация. Включените теми обхващат обектите, мерките и дейностите на фирмената сигурност. Учениците придобиват знания за същността и структурата на фирмената сигурност. Запознават се с основните нормативни документи, регламентиращи дейността, както и за европейските стандарти по фирмена сигурност.

По време на учебния процес, учениците получават знания и умения за организиране и управление на структури по фирмена сигурност, за противодействие на нелоялна конкуренция и за опазване на фирмената тайна.

оргазнизация и тактика на охранителна дейностОрганизация и тактика на охранителната дейност

Съдържанието на учебния предмет осигурява на обучаемите възможности за получаване на знания и придобиване на умения, необходими за упражняване на професията.

 

криминалистикаКриминалистика

Учебната дисциплина “Криминалистика” формира знания у обучаемите в няколко основни насоки - изучаване на механизма на образуването на различните видове следи при извършването на престъпни деяния, както и необходимите действия по тяхното запазване, откриване и изследване; изучаване тактиката на провеждане на различните процесуални действия при разследване на противоправните деяния /огледи, разпити, разпознавания и др./; изучаване методите на разследване на различните видове престъпления – престъпления срещу личността, кражби, палежи, измами, транспортни произшествия и др.

 

специална психологияСпециална психология

Обучението по Специална психология има за цел чрез усвояване на достатъчно знания и рутина по време на уроците и тренингите, обучаемите да развият умения за социализация, самоконтрол, самопознание, както и да подобрят уменията си в разрешаването на конфликтни ситуации, да прилагат повече социални стратегии за разрешаване на междуличностни проблеми, за справяне със стреса, за създаване на позитивна представа за себе си и повишаване на самооценката си. Учебният материал е предпоставка за успешно навлизане в професията и живота на младия човек.


и други специализирани дисциплини.